موضوعات = اسلام و جهانی شدن
تعداد مقالات: 3
1. پردازش فلسفی-مفهومی ژئوپلیتیک شیعه کوششی برای چرایی و چگونگی بازیگری شیعیان در نظام جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1398

پریسا قربانی سپهر؛ محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر


2. بررسی و تحلیل جایگاه پیاده روی اربعین در افزایش وزن ژئوپلیتیکی شیعیان در مناسبات جهانی

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-38

آرش قربانی سپهر؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ هوشمند زارعی دارامرودی


شماره‌های پیشین نشریه