موضوعات = الگوی اسلامی ارتباطات میان فرهنگی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل جایگاه پیاده روی اربعین در افزایش وزن ژئوپلیتیکی شیعیان در مناسبات جهانی

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-38

آرش قربانی سپهر؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ هوشمند زارعی دارامرودی


شماره‌های پیشین نشریه