تعداد مقالات: 10
2. پردازش فلسفی-مفهومی ژئوپلیتیک شیعه کوششی برای چرایی و چگونگی بازیگری شیعیان در نظام جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1398

پریسا قربانی سپهر؛ محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر


3. سخن سردبیر

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-12


4. بررسی و تحلیل جایگاه پیاده روی اربعین در افزایش وزن ژئوپلیتیکی شیعیان در مناسبات جهانی

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-38

آرش قربانی سپهر؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ هوشمند زارعی دارامرودی


8. مقایسه پاپ در کلیسای کاتولیک و مرجعیت در اسلام شیعی

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-112

سید علی جعفریان خیرآبادی؛ جعفر مروارید


9. نگاهی به برداشت الهیات مسیحی از نقد آموزه تثلیث در قرآن

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-124

باقر طالبی دارابی؛ سید مرتضی فری زنی


10. نگاهی به دو توصیف همانند از حقیقت متعال در آیین هندو و اسلام با تکیه بر بهگودگیتا و قرآن

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-145

علی موحدیان عطار؛ سیدحسین بیریایی


شماره‌های پیشین نشریه