علمی پژوهشی

1. پردازش فلسفی-مفهومی ژئوپلیتیک شیعه کوششی برای چرایی و چگونگی بازیگری شیعیان در نظام جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1398

پریسا قربانی سپهر؛ محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر


2. ارتباطات فرهنگی تمدنی در کشورهای اسلامی: گفت‌وگوهای فرهنگی نخبگان ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

طاهره جهان پرور


3. سوء استفاده برخی گروه های سلفی از اندیشه مهدویت وآخرالزمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

محمد اسماعیل صادق پور طرقی


4. بررسی معنا وماهیت ایمان و کفر نزد فرق اسلامی «شیعه،اشاعره،معتزله،خوارج»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

مجتبی مرادی مکی


5. ویژگی‌های رفتاری نیروی فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

عیسی محمدی تورانه ئی


6. بررسی وظایف فعالان تأثیرگذار در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


علمی ترویجی

7. *واکاوی نیازهای تبلیغی شهر هرات افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

خدیجه ابول اولا


علمی پژوهشی

8. مطالعه تطبیقی لباس مردان در ادیان ابراهیمی با تمرکز بر دین موسی(ع) و کیش محمد(ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

سیدحسین بیریایی


علمی ترویجی

9. واکاوی نیازهای تبلیغی شهر هرات افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

خدیجه ابول اولا