بررسی و تحلیل جایگاه پیاده روی اربعین در افزایش وزن ژئوپلیتیکی شیعیان در مناسبات جهانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه خوارزمی

2 جغرافیای سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

3 جغرافیای سیاسی، دانکشده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هر چند مفهوم ژئوپلیتیک شیعه برای نخستین بار توسط دشمنان شیعیان جهت مقابله با آنها و شیعه‌هراسی به‌کار گرفته شده است، ولی شیعیان توانسته­اند طی تحوّلات صورت گرفته در چند دهۀ اخیر با استفاده از مؤلفه­های موجود به بازسازی اندیشه­های دینی خود با محوریّت هویّت شیعی بپردازند و با استفاده از ارزش‌ها و آموزه­هایی مانند عاشورا، اربعین و غیره به بر وزن ژئوپلیتیکی خود افزوده و ژئوپلیتیک شیعه را به معنای واقعی خود در منطقه شکل دهند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که پیاده­روی اربعین امام حسین (ع) بر نقش و جایگاه شیعیان در منطقه و جهان چه تأثیری داشته است؟ فرضیۀ پژوهش این است که «پیاده­روی اربعین یکی از عوامل مهم اثرگذار بر نقش و جایگاه شیعیان در منطقه می­باشد و توانسته است وزن ژئوپلیتیکی شیعیان و مسلمانان در سطح منطقه و جهان را افزایش داده و همچنین زمینه‌ساز اتحاد بیشتر آنها گردد.» این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و بهره­گیری از متون علمی و اینترنتی به بررسی عوامل مهم اثر­گذار بر نقش و جایگاه ژئوپلیتیکی شیعیان در منطقه و جهان پرداخته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد طی چند دهۀ گذشته تحوّلات و عوامل مختلفی بر نقش و جایگاه شیعیان اثرگذار بوده و فراز و نشیب­هایی را در قدرت شیعیان به وجود آورده است. یکی از مهمترین این عوامل که جایگاه جهانی یافته، پیاده‌روی اربعین است که طی چندسال گذشته توانسته قدرت، منزلت و وزن ژئوپلیتیکی شیعیان را در سطح منطقه و جهان افزایش دهد.
 
The psychology of political leaders is one of the branches of political psychology. Although the concept of Shiaes geopolitics was first used by Shiaes enemies to counter them and Shiite fears, Shiaes have been able to redefine their religious ideas through Shi'ite identity-based Shi'a identity in recent decades, using existing components. And using these values and teachings like Ashura, Arbaeen, etc. to enhance their geopolitical weight and shape the Shiite geopolitics in their true meaning in the region. This article seeks to answer the question of what impact did the walk of Imam Hussein (as) have on the role and position of Shiaes in the region and in the world? The research hypothesis is that "Arbaeen hiking is one of the important factors affecting the role and position of Shiaes in the region and has been able to increase the geopolitical weight of Shiites and Muslims across the region and the world as well as their greater unity". Using a descriptive-analytic approach, this article studies the important factors affecting the role and geopolitical position of Shiaes in the region and the world by using library resources and using scientific and internet texts. Research findings show that over the past few decades developments and factors have influenced the role and status of Shiaes, which has led to ups and downs in Shiites, one of the most important factors that has gained global status is the Arbineh Walk. Over the past few years, it has been able to increase the power, dignity and geopolitical weight of Shiites in the region and the world, not only by uniting Shiaes but also by the presence of millions of Shiaes from every religion and nation. It also has more unity among Muslims and free nations in the world.

کلیدواژه‌ها

موضوعات