مبانی دیپلماسی فرهنگی از منظر قرآن کریم؛ با تکیه بر آراء علامه طباطبایی و شهید مطهری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه امام صادق ع

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع

چکیده

امروزه یکی از چالش های بشری که گریبان گیر جامعه جهانی از شرق تا غرب شده است بروز تحرکات افراطی و تروریستی است که متاسفانه نگاه های افراطی دینی در این میان بیشتر از دیگران به چشم می خورد. به همین سبب مقاله حاضر درصدد آن است که نحوه تعامل و گفت و گو بین ملت ها و ادیان مختلف را از منظر اسلامی و با تاکید بر قرآن کریم مورد بررسی قرار دهد. سوال اساسی اینجاست که راهبرد اساسی دین در ارتباط با دیگری چگونه است؟ روش به کارگرفته شده در این مقاله تحلیلی-نظری است و تحلیل های قرآنی صرفاً از آرای دو اندیشمند بزرگ اسلامی در سده اخیر یعنی علّامه طباطبایی و شهید مطّهری اتّخاذ شده است. در نهایت، جمع بندی اطلاعات گردآوری شده، ما را به این نکته رهنمون می سازد که اولاً فهم صلح و زندگی مسالمت آمیز در گرو فهم جهاد و دفاع است و ثانیا باید تلاش شود تا جامعه بر اساس نگاه اصالت الاجتماع اداره گردد و این باور، مبنای درک و کنش اجتماعی افراد و نهادهای اجتماعی باشد. با توجه به آیات راهبردی 64 آل عمران و 13 حجرات به وجود آوردن شرایط شناخت متقابل، ضامن امنیت پایدار و زندگی مسالمت آمیز بشر خواهد بود و در واقع تحلیل و نگاه به وقایع از منظر دیگران و سعی در درک متقابل را تحقق دهنده به ارزش های انسانی دانسته است.
 
Nowadays, one of the most controversial issues of the mankind throughout the world is “terrorism and extremist”. Unfortunately, religious extremists are more common than others. Therefore, this paper‏ is about to study the interaction and dialogue between nations and religions from an Islamic perspective, while considering the Holy Quran as the main factor. The most critical question is "What is the basic strategy of Islam in communicating with another?"
The method which is used in this article is analytic-theoretical. Additionally, Qur'anic analysis has been based solely on the views of the two great Islamic scholars in the last century, Allameh Tabatabaei and Martyr Motahari. Finally, the gathered information leads us to; Understanding peace and peaceful life is depended on understanding Jihad and defence, in the first place. Secondly, the society should be governed based on the principle of social authenticity, which is the foundation of understanding and the action of individual and social organizations. According to the verse 64 of Al-Imran surah and the verse 13 of Hijra surah, creating the opportunity for mutual recognition will ensure a stable safety and peaceful life. In fact, analysing, looking at occasions from other’s point of view and trying to understand each other realizes the human values.

کلیدواژه‌ها

موضوعات