رویکرد عدالت محور و اخلاق مدار احادیث فقهی شیعه نسبت به اهل کتاب؛ زمینه ساز تقریب بین دینی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسنده

سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه خراسان

چکیده

نگاهی که در فقه شیعه نسبت به اهل کتاب وجود دارد حاکی از وجود یک روح تقریبی است که در آموزه های و احکام فقهی و در قالب رعایت عدالت و اخلاق نسبت به ایشان متجلی شده است. این نگرش می تواند گام مهمی در راستای ایجاد تقریب بیشتر بین دینی خصوصا میان مسلمانان و یهودیان و مسیحیان تلقی گردد. چرا که یکی از علل اصلی برای سوء برداشت ها و تفسیرهای غلط از اسلام در جهان امروز، عدم ارائه ی درست و صحیح آئین اسلام برای غیر مسلمانان است که خود ناشی از وجود دیواری حائل بین این دو گروه دینی در دنیای معاصر است. این تحقیق در تلاش است تا با برجسته سازی نگرش فوق، این فاصله را کوتاه و زمینه ی تعامل بیشتر بین مسلمانان و اهل کتاب را فراهم سازد. در این راستا دو محور عدالت محوری و اخلاق مداری احکام فقهی مرتبط با غیر مسلمانان بررسی شده تا بدین وسیله اسلوب تقریب گرایی که خاستگاهش این دو محور است تبیین گردد.
 
The way that Shia jurisprudence looks at ahl al-kitah illustrates the existence of a spirit of proximity which is reflected in the Islamic decrees and jurisprudential laws through calling for the observance of justice and morality with respect to them. This attitude is an important step in the development of creating a more religious harmony, especially among Muslims, Christians and Jews; Because one of the main causes of misconceptions about and misinterpretation of Islam in modern world is the lack of a proper and accurate presentation of Islam for non-Muslims which stems from the separation of those religious groups in the contemporary world.
This study tries to highlight the above mentioned attitude in an attempt to pave the way for developing more interactions and dialogue between Muslims and the People of the Book. In this regard, the two axes of observing justice and morality within the Islamic laws regarding the non-Muslims have been studied so that the method of the proximity of Abrahamic religions will be developed.

کلیدواژه‌ها

موضوعات