مقایسه پاپ در کلیسای کاتولیک و مرجعیت در اسلام شیعی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دین پژوهش دانشگاه ادیان و مذاهب مشهد

2 استادیار فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی

3 مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

چکیده

پاپ رهبر کلیسای جهان است. او به عنوان خلیفه سنتی پطرس، مورد قبول مسیحیان واقع شده است آنها معتقدند که عیسی قدرت وصل و فصل کردن و کلیدهای بهشت را به وی داده است؛ از طرفی مرجع تقلید در مذهب امامیه به مجتهد جامع‌الشرایطی گفته می‌شود که رهبری معنوی شیعه را به عهده میگیرد؛ و عالی ترین نهاد اسلامی شیعی است؛ اکنون سوال اصلی تحقیق آن است شباهت نهاد مرجعیت و پاپ در مسیحیت چیست؟ این نوشته به مقایسه میان این دو پرداخته است. گرچه این دو در ظاهر شبیه همدیگر هستند؛ ولی تفاوت های پایه ای میان این دو وجود دارد؛ انگیزه تحقیق آن است که شباهت هایی جزئی میان این دو نهاد سبب گشته تا برخی اشکالات پاپ را بر مرجعیت شیعه وارد کنند. گرچه اتصال به خدا از شباهت ها شمرده می‌شود، ولی فرایند انتخاب، جایگاه آن دو و همچنین خطاپذیر یا ناپذیر بودن آنها از مهم‌ترین اختلافات است.
Pope is the leader of all churches around the world. He as the Petros traditional successor, has been accepted among the Christians. They believe that Jesus has given the power of receiving and solving and the heaven keys to him. On the other side the reference of emulation (Marja'-e-Taqleed) in Imamiyyah School is called "Mojtahid of Comprehensive Conditions" who is in charge of spiritual leadership amongst the shia that is the highest Islamic position. The main question of this article is to know "what are the similarities between Shia authority (Marja'iyah) position and Pope in Christianity?" The following paper is going to compare these two. However these two are similar to each other apparently, there are basic differences between them.The thing which is the motivation of this article is partial similarities between these two positions, that caused some of the Pope's bugs entered to the Shia authority (Marja'yiah). The connection to God is considered as one of the similarities, but the process of the choice, the position of these two, and the fallibility and the infallibility are the most important differences.

کلیدواژه‌ها

موضوعات