نگاهی به برداشت الهیات مسیحی از نقد آموزه تثلیث در قرآن

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 دانشجوی دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب مشهد

3 طلبه سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه خراسان

چکیده

آموزه تثلیث از مسائل کلامی پر مناقشه میان اندیشمندان اسلامی و مسیحی است. در قرآن نسبت به این آموزه و باور انتقاد صریح و متقنی مطرح شده به گونه ای مضمون آیات حاکی از نکوهش هرگونه چندگانه پرستی است. در دوره های جدید، برخی الهی دانان مسیحی با رویکرد تاریخی و تقریبی در صدد بوده اند که تفسیر و تبیین متفاوتی از برخی آیات که به طور مستقیم تثلیث را انتقاد قرار داده ارائه دهند و در توجیهی ناسازگار با محتوای آیات، محل انتقاد قرآن را در باور به تثلیث مریمی که پیش از اسلام رواج داشته بدانند.در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و در قالب کتابخانه ای، با نگاهی مجموعه ای به آیات و دیدگاه مفسران اسلامی نشان داده که هر گونه چندگانه پرستی اعم از تثلیث مریمی یا تثلیث روح القدسی مورد اشکال است و بر فرض صحت ادعای آنان، نقد جامع و فراگیر قرآن در این مسئله شامل قرائت و تحلیل نوین آن ها از تثلیث نیز می شود.
 
The Doctrine of trinity is one of theological and controversial disputes among the Islamic and Christion scholars. Quran has stated an explicit and vigorous criticism about this doctrine as the content of Quranic verses censure the Polytheism in general and Trinitarian in particular. In new ages, certain Christion theologians have sought to construe and explain with historical and approximational approach, some Quranic verses differently which had criticized the trinity in particular; they have asserted that the critique of Quran is about the belief of Marian trinity which was prevailing in pre-Islam whilst the idea is inconsistent with major content of verses. In this paper, with a analytical and descriptive method and based on librarian system, has demonstrated that according to the verses and Islamic exegetes, all kind of Polytheism which included the Marian trinity and Holy Spiriting trinity is problematic and if supposed the accuracy of this claim, the inclusive of Quranic critique is comprising their understanding and analyzing of trinity as well. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات