ارتباطات فرهنگی تمدنی در کشورهای اسلامی: گفت وگوهای فرهنگی نخبگان ایران و عراق

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

مدیر سامانه

چکیده

چکیده
گف توگو نقش عمد های در زندگی بشر دارد. فرآیند گف توگوی حقیقی و فرهنگی
پی شنیاز شناسایی ظرفی تهای مختلف تمد نها، احترام دوسویه و پذیرش جایگاه
صاحبان و ویژگ یهای اصیل تمدنی آ نها و گف توگو از موضعی برابر است. کشور ایران
به دلیل سابقه طولانی تمدنی و فرهنگی از ظرفیت بسیار بالایی جهت تأثیرگذاری بر
روندهای جهانی برخوردار است. جنب ههای فرهنگی تمدن ایرانی همواره در جهان
نمود و جلوه قاب لتوجهی داشته است. این امر بیانگر ظرفیت بسیار بالای فرهنگ
ایرانی برای حفظ خود و حتی تأثیرگذاری بر فرهنگ دیگر ملل ب هویژه کشورهای
اسامی همسایه نظیر عراق است که عاوه بر ه ممرز بودن از ویژگ یهای مشترکی با
ایران در ایجاد و توسعه تمدن اسامی برخوردار است.
این پژوهش به روش توصیف یتحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخان های،
ضمن طرح مباحثی تفصیلی درباره فرهنگ تمد نساز، به نقش گف توگوهای فرهنگی
در برقراری روابط فرهنگی که مه مترین عامل تأثیرگذار در تغییر دیدگاه و ادراک مردم
یک کشور نسبت به دیگری است، م یپردازد و ب هدنبال توسعه تمدن نوین اسامی در
قالب گف توگوهای فرهنگی نخبگانی است.

کلیدواژه‌ها