بررسی وظایف فعالان تأثیرگذار در فضای مجازی

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

یکی از ارکان اساسی فضای رسانه، فعالان تأثیرگذار در چنین عرصه ای هستند
که با تولیدات خود مخاطبان را به سمت امور گونا گونی همچون مسائل مذهبی،
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سوق می دهند. دین مبین اسام در خصوص اصل
موضوع، میزان و عرصه ورود به چنین فضایی رهنمودهایی ارائه نموده است که این
رهنمودها به نگرش کلان، راهبردها و راهکارها تقسیم م یشوند. نگرش کلان اسام
از منظر اخلاقی جهت ورود به فضای مجازی، لزوم خودسازی است؛ چرا که غرض
اساسی خلقت انسان، عبودیت و حرکت در مسیر توحید است. راهبرد اسام برای نیل
به چنین نگرشی تقدم خودسازی بر جامع هسازی است و راهکارهای خودسازی در
دید کلان توجه به اموری است که در فضای مجازی موجب دوری از دنیا، رغبت به
آخرت و آمادگی برای مرگ شود. برای دستیابی به چنین اغراضی، باید به مواردی
همچون انجام عبادات در بهترین اوقات خود پرداخت. در این تحقیق، ابتدا نگرش
کلان و راهبرد اسام مورد تبیین قرار م یگیرد و در گام بعدی راهکارهایی برای تحقق
راهبردها ارائه م یگردد. در گام نهایی نیز برخی از احکام فقهی مورد نیاز فعالان رسانه
طرح خواهد شد. ازجمله نتایج تحقیق آنکه فعالیت رسانه ای بدون خودسازی، منشأ
اثر نیست؛ خودسازی بر جامعه سازی تقدم دارد چرا که کما لطلبی ذاتی انسان است و
هیچ انسانی مصلحت غیر را بر ضرر خود مقدم نمی نماید. فعالان رسانه در جبهه حق
قصد تأثیرگذاری بر روح مخاطب را دارند که چنین عملی جز از طریق اخاص ممکن
نیست.

کلیدواژه‌ها