بررسی تطبیقی دیدگاه اشاعره و سلفیه در خصوص معنا و ماهیت ایمان و کفر

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

ایمان و کفر یکی از مسائل مهم جهان اسام است که امروزه به واسطه ابهاماتی
در ماهیت و عدم وجود معیار درست در معنای آ نها، خون هزاران مسلمان در اقصی
نقاط جهان توسط سلفیه به زمین ریخته م یشود. این تحقیق در نوع خود با روش
توصیفی تحلیلی به هدف محکوم کردن تفکر سلفیه و شفاف سازی انحراف آن ها از اهل
السنة و الجماعه در سه محور به بررسی دو دیدگاه پرداخته است. اولاً، سلفیه عمل را
همچون خوارج مه مترین رکن در تحقق ایمان م یدانند. ثانیاً سلفیه قائل به اتحاد
معنای ایمان و اسام است و خروج از ایمان را خروج از اسام م یدانند و ثالثاً دایره
نواقض الاسام را توسعه داده و اموری مانند توسل به اولیای الهی و درخواست حاجت
از آ نها را نیز از اسباب کفر معرفی م یکنند؛ در حالی که تفکر اشعریه که تشکیل دهنده
تفکر عموم اهل سنت است، در نقطه مقابل سلفیه قرار دارد.

کلیدواژه‌ها