واکاوی نیازهای تبلیغی شهر هرات افغانستان

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

شهر هرات و توابع آن از آغاز ورود اسام، زمینه پذیرش تشیع را داشت و طبق شواهد
تاریخی، تشیع امامیه از قرن نخست اسامی به هرات وارد شد. نوشتار حاضر به منظور
پاسخ به یک پرسش اساسی در مورد شهر هرات تنظیم گردیده است: با توجه به
موقعیت ویژ ه شهر هرات از نظر تبلیغ مکتب اه لبیت؟عهم؟، نیازمند یهای تبلیغی
این شهر چیست؟ امر تبلیغ در این شهر با توجه به ساختار مذهبی آن دارای چه
آسیب هایی است؟ جهت رفع آسیب ها و یا بهبود امر تبلیغ در این حوزه جغرافیایی
چه تمهیداتی می توان اندیشید؟
در خصوص پیشینه تحقیق، با جستجویی که صورت گرفت، پژوهش مستقلی در
موضوع مورد بحث مشاهده نشد. همچنین ازآنجا که نفس و ذات این موضوع کاربردی
است و بیشتر بر تحقیق میدانی استوار است تا منابع کتابخان های و از سویی منابع
مکتوب پیرامون موضوع این نوشتار وجود نداشت، لذا عمده منابع اطلاعاتی از طریق
پرسشنامه و مصاحبه و برخی از یادداشت های مبلغین تهیه و تنظیم شده است.

کلیدواژه‌ها