شاخصه های رفتاری نیروی فرهنگی جهانی در اندیشه اسلامی

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

در دهه پنجم انقاب اسامی، ضرورت خودسازی و جامعه پردازی توأمان، نیازمند
رویکرد جهانی در تربیت نیروهای فرهنگی است. آموز ههای وحیانی قرآن و سنّت
بر این رویکرد تأ کید جدی دارند و تمد نسازی نوین اسامی با چنین زیرساختی
دس تیافتنی خواهد بود. نیروی فرهنگی با نگاه جهانی، عاوه بر رعایت اخاق اسامی
نسبت به برخی از مؤلف ههای رفتاری ازجمله: «انتخاب تکیه گاه صحیح « ،» صراحت
و صمیمیت « ،» اعتماد به نفس « ،» استقلال فکری « ،» انعطاف پذیری « ،» تواضع و
فروتنی » و «سع هصدر » باید دقت کافی را داشته باشد تا بتواند مؤثر واقع بشود. با
توجه به خصوصیات کار فرهنگی، از بدترین اشکالات ممکن در مسیر حرکت یک
نیروی فرهنگی، مسئله سلب اطمینان است که عامل اصلی آن را فاصله بین گفتار
و رفتار نیروهای فرهنگی باید دانست. اعتماد، ب هعنوان یک نیاز زیربنایی و ضروری
در جامعه، با فاصله افتادن بین رفتار و گفتار نیروهای فرهنگی از بین می رود و از
چنین جامعه ای نم یتوان انتظار رشد و بالندگی داشت. هرکدام از مؤلفه های ذکرشده
م یتوانند فاصله بین نیروی فرهنگی و جامع ههدف او را کم کرده و به همان نسبت
تأثیرگذاری و اعتماد به نیروی فرهنگی را افزیش دهند.

کلیدواژه‌ها