سوءاستفاده برخی گروه های سلفی از اندیشه مهدویت و آخرالزمان

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

اندیشه مهدویت در طول تاریخ مورد سوءاستفاده گرو ههای سودجوی مختلفی
واقع شده است. اعتقاد به اصل مهدویت موردقبول بزرگان وهابیت و سلفیه مانند
اب نتیمیه، محمدب نعبدالوهاب و ب نباز بوده است، اما کسی که مباحث مهدویت را
در بین وهابیت احیا کرد و ظهور و بروز داد، جهیمان العتیبی بود. او درواقع از اندیشه
مهدویت سوءاستفاده کرد و بعدها سایر گروهای جهادی سلفی مانند القاعده، داعش
و برخی از شاخ ههای طالبان از اندیشه مهدویت سوءاستفاده کردند که داعش در این
میان بیشترین سوءاستفاده را داشته است. فرضیه پژوهش برپایه سوءاستفاده برخی
گرو ههای سلفی از اندیشه مهدویت و آخرالزمان استوار است و هدف این پژوهش
تبیین نحوه بهر هگیری این گرو هها از این اندیشه و نقدوبررسی آ نهاست. این پژوهش
با رویکرد توصیف یتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخان های و دیجیتال انجام شده
است. یافت ههای پژوهش نشان م یدهد که اندیشه مهدویت در میان گرو ههای سلفی
جهادی مورد سوءاستفاده واقع شده و آ نها به این وسیله افرادی، ب هویژه جوانان
اه لسنت را به خود جذب کرد هاند

کلیدواژه‌ها