بر اساس نویسندگان

ا

ب

ج

ز

ش

ط

ع

ف

  • فری زنی، سید مرتضی [1] دانشجوی دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب مشهد | طلبه سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه خراسان

ق

م

  • مروارید، جعفر [1] استادیار فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی | مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی
  • موحدیان عطار، علی [1] استادیار دین پژوهی دانشگاه تهران