شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه ؛ اعضاء هیئت تحریریه ؛ داروان این شماره ؛ راهنمای تدوین و پذیرش مقاله ؛ فهرست

صفحه 1-8


سخن سردبیر

2. سخن سردبیر

صفحه 9-12


علمی پژوهشی

3. بررسی و تحلیل جایگاه پیاده روی اربعین در افزایش وزن ژئوپلیتیکی شیعیان در مناسبات جهانی

صفحه 13-38

آرش قربانی سپهر؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ هوشمند زارعی دارامرودی


4. مبانی دیپلماسی فرهنگی از منظر قرآن کریم؛ با تکیه بر آراء علامه طباطبایی و شهید مطهری

صفحه 39-62

بردیا عطاران؛ صابر اکبری خضری


5. تشابه و تفاوت: واکاوی مولفه های بنیادین ارتباطات میان فرهنگی از منظر قرآن کریم

صفحه 63-80

محمد حسین شعاعی


علمی ترویجی

6. رویکرد عدالت محور و اخلاق مدار احادیث فقهی شیعه نسبت به اهل کتاب؛ زمینه ساز تقریب بین دینی

صفحه 81-98

هادی قربان یار


علمی پژوهشی

7. مقایسه پاپ در کلیسای کاتولیک و مرجعیت در اسلام شیعی

صفحه 99-112

سید علی جعفریان خیرآبادی؛ جعفر مروارید


علمی ترویجی

8. نگاهی به برداشت الهیات مسیحی از نقد آموزه تثلیث در قرآن

صفحه 113-124

باقر طالبی دارابی؛ سید مرتضی فری زنی


9. نگاهی به دو توصیف همانند از حقیقت متعال در آیین هندو و اسلام با تکیه بر بهگودگیتا و قرآن

صفحه 125-145

علی موحدیان عطار؛ سیدحسین بیریایی