درباره نشریه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی «اسلام و ارتباطات میان فرهنگی» وابسته به 

 

«هیأت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی» است که تحت

 

«معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان» فعالیت می کند.