درباره نشریه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی «اسلام و ارتباطات میان فرهنگی» وابسته به 

 

«هیأت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی» است که تحت

 

«معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان» فعالیت می کند.

 

 

 

«هیأت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی» در نظر دارد تا با استفاده از آراء و نظرات اندیشمندان و متخصصان حوزه ارتباطات میان فرهنگی

 

و گفتگوی بین ادیان، نسبت به دریافت، بررسی و پذیرش مقالات علمی- پزوهشی اقدام نماید.

 

 

 

موضوعات کلی در حوزه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی:

       1. اسلام و جهانی شدن

       2. اسلام و دیگری سازی

       3. اسلام و رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در عرصه بین الملل

       4. الگوی اسلامی ارتباطات میان فرهنگی

       5. اسلام و گفتگوی بین ادیان

       6. مطالعات اسلامی در غرب

       7. مطالعه الهیات تطبیقی

       8. آینده پژوهشی ادیان و ارتباطات میان فرهنگی

 

 محورهای  حوزه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی:

       1. اسلام و رویکردهای جهانی آن : فهم جامعه شناختی و فرهنگی از جهانی شدن و کاربست آن برای اسلام

        2. رویکردهای جهانی سازی (به مثابه پروژه) و جهانی شدن (به مثابه پروسه) در ارتباط با تبلیغ دین اسلام

        3. اسلام و دیگری سازی: بررسی پیش فرض های فلسفی، الهیاتی، جامعه شناختی و تاریخی دیگری سازی غرب

        4. شناسایی شیوه ها و روندهای اسلام هراسی در غرب (همانند: رویکردهای ایونجلیست ها، مسیحیان بنیادگرا و ...  در ترویج اسلام  هراسی)

        5. بایدها و نبایدهای تبلیغ اسلام در عرصه بین الملل در راستای نیل به الگوی مطلوب ارتباطات میان فرهنگی اسلامی

        6. تحلیل مضمون و تحلیل گفتمان رشته ها و آثار مطالعات اسلامی در غرب

        7. الگوی گفتگوی بین ادیان در اسلام