اسلام و ارتباطات میان فرهنگی (IRC) - اهداف و چشم انداز