اسلام و ارتباطات میان فرهنگی (IRC) - راهنمای نویسندگان