اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
آیت الله سید مصباح عاملی
آیت الله سید مصباح عاملی مدیر حوزه علمیه خراسان

فقه و اصول

  • infohozehkh.com
سردبیر
دکتر جعفر مروارید
دکتر جعفر مروارید مدیرکل اداره ارشاد اسلامی خراسان رضوی
استادیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی

فلسفه و حکمت اسلامی

جانشین سردبیر
حجة الاسلام سید حامد ملکوتی تبار
حجة الاسلام سید حامد ملکوتی تبار دبیر هیئت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی

  • hamed_malakootiyahoo.com
اعضای هیات تحریریه
حجة الاسلام دکتر سعیدرضا عاملی
حجة الاسلام دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

جامعه شناسی ارتباطات

حجة الاسلام دکتر محمدعلی شمالی
حجة الاسلام دکتر محمدعلی شمالی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیر موسسه بین المللی مطالعات اسلامی
رئیس مرکز اسلامی انگلیس

فلسفه اخلاق

حجة الاسلام دکتر سید علی دلبری
حجة الاسلام دکتر سید علی دلبری هیئت علمی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

علوم قرآن و حدیث

حجة الاسلام دکتر علی شیروانی
حجة الاسلام دکتر علی شیروانی گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فلسفه و کلام اسلامی

دکتر جعفر مروارید
دکتر جعفر مروارید مدیر کل اداره ارشاد اسلامی خراسان رضوی
استادیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی

فلسفه و حکمت اسلامی

حجة الاسلام سید حامد ملکوتی تبار
حجة الاسلام سید حامد ملکوتی تبار دبیر هیئت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی

  • hamed_malakootiyahoo.com
دکتر محسن جوادی
دکتر محسن جوادی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم

فلسفه و کلام اسلامی

دکتر مجید معارف
دکتر مجید معارف دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

علوم قرآنی و حدیث

دکتر رضا اکبری
دکتر رضا اکبری دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع)

فلسفه و کلام اسلامی

  • re.akbariac.ir
دکتر حسن بشیر
دکتر حسن بشیر دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

ارتباطات بین الملل

دکتر علی اشرف امامی
دکتر علی اشرف امامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

ادیان و عرفان تطبیقی

ویراستار ادبی نشریه
اویس استادی
اویس استادی دبیر تخصصی پژوهشکدۀ اسلام تمدنی

فلسفه و کلام اسلامی

  • oveys.ostadigmail.com
مدیر اجرایی
سید علی جعفریان خیرآبادی
سید علی جعفریان خیرآبادی طلبه سطح 4 حوزه خراسان

فلسفه و کلام اسلامی

  • alikhayrabadigmail.com
  • 09157042844