اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله سید مصباح عاملی

فقه و اصول مدیر حوزه علمیه خراسان

infohozehkh.com

سردبیر

دکتر جعفر مروارید

فلسفه و حکمت اسلامی مدیرکل اداره ارشاد اسلامی خراسان رضوی استادیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

yun.ir/morvarid
morvaridum.ac.ir

جانشین سردبیر

حجة الاسلام سید حامد ملکوتی تبار

دبیر هیئت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی

hamed_malakootiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حجة الاسلام دکتر سعیدرضا عاملی

جامعه شناسی ارتباطات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

yun.ir/ameli
ssameliut.ac.ir

حجة الاسلام دکتر محمدعلی شمالی

فلسفه اخلاق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) مدیر موسسه بین المللی مطالعات اسلامی رئیس مرکز اسلامی انگلیس

yun.ir/shomali
infoinfo.com

حجة الاسلام دکتر سید علی دلبری

علوم قرآن و حدیث هیئت علمی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

yun.ir/delbari
saddelbarigmail.com

حجة الاسلام دکتر علی شیروانی

فلسفه و کلام اسلامی گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

yon.ir/c7YD7
shirvanihawzeh.ac.ir

دکتر جعفر مروارید

فلسفه و حکمت اسلامی مدیر کل اداره ارشاد اسلامی خراسان رضوی استادیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

yon.ir/f6Sju
morvaridum.ac.ir

حجة الاسلام سید حامد ملکوتی تبار

دبیر هیئت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی

hamed_malakootiyahoo.com

دکتر محسن جوادی

فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم

yon.ir/VLGLp
javaditpf-iau.ir

دکتر مجید معارف

علوم قرآنی و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

yon.ir/aR0eL
maarefut.ac.ir

دکتر رضا اکبری

فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع)

re.akbariac.ir

دکتر حسن بشیر

ارتباطات بین الملل دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

hbashir.blogsky.com
drhbashir100gmail.com

دکتر علی اشرف امامی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

yon.ir/uMCnM
imamium.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

اویس استادی

فلسفه و کلام اسلامی دبیر تخصصی پژوهشکدۀ اسلام تمدنی

oveys.ostadigmail.com

مدیر اجرایی

سید محمد مرویان حسینی

فلسفه و کلام اسلامی طلبه سطح 3 رشته فلسفه و کلام اسلامی مدرسه علمیه عالی نواب

marvian3gmail.com
09156941239