اسلام و ارتباطات میان فرهنگی (IRC) - واژه نامه اختصاصی