اسلام و ارتباطات میان فرهنگی (IRC) - فرایند پذیرش مقالات