فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات

در سامانه دوفصلنامه به این صورت می باشد:

مراحل پذیرش مقالات

ورود به بخش ارسال مقالات