داوران

 

         حجة الاسلام دکتر سعیدرضا عاملی                                             استاد تمام دانشگاه تهران - گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی

         حجة الاسلام دکتر سید علی دلبری                                              دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی – گروه علوم قرآنی و حدیث

         حجة الاسلام دکتر علی شیروانی                                                 استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - گروه فلسفه و کلام

         حجة الاسلام اسحاق عارفی                                                       استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی-گروه فلسفه و کلام اسلامی

         حجة الاسلام دکتر محمدعلی شمالی                                            استادیار مؤسسه آموزشی  و پژوهشی امام خمینی (ره) – گروه فلسفه اخلاق

         حجة الاسلام محمد محمدی                                                       استادیار مؤسسه پژوهشی اسراء – گروه تفسیر و علوم قرآنی و رسانه

         دکتر محسن جوادی                                                                   استادیار دانشکده الهیات دانشگاه قم – گروه فلسفه و کلام اسلامی

         دکتر محسن میرسندسی                                                            دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی– گروه دین و مطالعات اجتماعی

         دکتر مجید معارف                                                                      استاد تمام دانشکده الهیات دانشگاه تهران- گروه علوم قرآن وحدیث

         دکتر حمید عبداللهیان                                                                استاد تمام دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران- گروه ارتباطات اجتماعی

         دکتر جعفر مروارید                                                                    استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی-گروه فلسفه و حکمت اسلامی

         دکتر محمد علی وطن دوست                                                     استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی-گروه فلسفه و حکمت اسلامی

         دکتر رضا اکبری                                                                        دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع) – گروه فلسفه و کلام اسلامی

         دکتر حسن بشیر                                                                       استاد تمام دانشکده معارف دانشگاه امام صادق(ع) – گروه ارتباطات بین الملل

         دکتر علی اشرف امامی                                                              دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی– گروه ادیان و عرفان تطبیقی