دوره و شماره: دوره 1، اول - شماره پیاپی 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-160 

علمی پژوهشی

3. بررسی و تحلیل جایگاه پیاده روی اربعین در افزایش وزن ژئوپلیتیکی شیعیان در مناسبات جهانی

صفحه 13-38

آرش قربانی سپهر؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ هوشمند زارعی دارامرودی


علمی پژوهشی

7. مقایسه پاپ در کلیسای کاتولیک و مرجعیت در اسلام شیعی

صفحه 99-112

سید علی جعفریان خیرآبادی؛ جعفر مروارید


علمی ترویجی

8. نگاهی به برداشت الهیات مسیحی از نقد آموزه تثلیث در قرآن

صفحه 113-124

باقر طالبی دارابی؛ سید مرتضی فری زنی


شماره‌های پیشین نشریه